husbesiktningnerike.se

TJÄNSTER

 

Överlåtelsebesiktning för köpare eller säljare

Vid en överlåtelsebesiktning för köpare eller säljare utförs en grundlig kontroll av huset alla synliga ytor. Fastigheten granskas ur ett byggnadstekniskt perspektiv och en okulär bedömning av fastighetens kondition och status presenteras i ett skriftligt utlåtande.

Utförs besiktning för säljare ligger utlåtandet som ett underlag inför försäljningen och man ska/bör då som köpare beställa en egen genomgång av utlåtandet för att på så sätt överta säljarens rättigheter och skyldigheter gentemot besiktningsföretaget och besiktningsförrättaren.

Varför ska ett hus besiktigas?
Att skaffa information om en byggnads tekniska skick är främst ett sätt för köparen att försäkra sig om att huset håller vad säljaren lovar. Samtidigt är det ett sätt att uppfylla en del av den lagstadgade undersökningsplikt som köparen har enligt jordabalken kapitel 4 § 19. Överlåtelsebesiktningen minskar därmed risken för en framtida tvist mellan köpare och säljare.

 

Besiktningsgenomgång

När besiktningsmannen har utfört en överlåtelsebesiktning för säljaren bör en besiktningsgenomgång även utföras av köparen på plats, alternativt på telefon. Protokoll med utlåtande ligger som underlag för en sådan genomgång.

Vid en besiktningsgenomgång på plats går man steg för steg igenom anmärkningar samt fel och brister som har presenterats i utlåtandet från besiktningen. Det är ett bra tillfälle att få svar på frågor och få förtydligande i vad som står skrivet. Efter genomgången sker ett övertagande av överlåtelsebesiktningen som sådan för köpare enligt SBR:s anvisningar med gällande ansvarsförsäkring.

 

Fukt- och konstruktionskontroll

Olika fastigheter från olika tidsepoker har sin riskproblematik. Att utföra stickprovsmässig kontroll av riskkonstruktioner kan vara viktigt vid ett fastighetsköp för att få indikation på konstruktionen kondition och status. 

Vid en fukt- och konstruktionskontroll utförs en kompletterande stickprovsmässig kontroll och fuktmätning av känd riskkonstruktion oftast i samband med besiktning. Kontrollen kan även beställas som ett separat uppdrag. Notera att ingreppen måste godkännas av fastighetsägaren. Vanliga riskkonstruktioner består i huvudsak av uppreglade/flytande golv ovan betongplatta, utreglade motfyllda väggar i källare/suterräng samt kryp- och torpargrunder.

 

Radon

Misstänker man blåbetong och/eller något annat som kan påverka radonvärdena i en fastighet negativt vid en försäljning. Bör man utföra en indikativ korttidsmätning av Radon.

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i luftrör och lungor. Radon kan vara ohälsosamt och orsaka skador.
Den indikativa radonmätningen som utförs är en korttidsmätning. Korttidsmätningen är ej årsmedelgrundande pga. för kort exponeringstid. Mätningar som utförs är enbart rådgivande och kan inte användas för något myndighetsbeslut.
Att mäta radonhalten är det enda sättet att ta reda på om det finns radon i ett hus. Radonhalten mäts i Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). Gränsvärdet ligger på 200 Bq/m3.

Var finns radon?
Radon finns överallt – i marken, luften och vattnet. Radon i bostäder kan komma från tre olika källor:

  • Marken under och runt om huset
  • Byggnadsmaterialet (blåbetong)
  • Vattnet som används i hushållet.
 

Lägenhetsbesiktning

Idag utförs det sällan besiktningar vid lägenhetsköp. Även om inte ansvaret motsvarar det man har vid husköp så kan en kontroll av lägenhetens kondition och status vara att rekommendera.

Standarden på våra lägenheter varierar kraftigt. Äldre lägenheter kan ha renoverats i omgångar. Utrymmen så som kök och våtutrymme kan vara befästa med avvikelser från gällande regelverk och branschstandard. Likt en husbesiktning utförs en grundlig kontroll av lägenhetens alla synliga ytor. Lägenheten synas ur ett byggnadstekniskt perspektiv och en okulär bedömning av lägenhetens kondition och status presenteras i ett skriftligt utlåtande.

 

Energideklaration

Enligt lag ska hus vid försäljning energideklareras. En energideklaration är sedan giltig i 10 år efter att den utfärdats. Nybyggnadskraven på hus ligger idag på energiklass C. Äldre hus som idag deklareras brukar ligga på mellan energiklass E och G.

Genom att göra en energideklaration får byggnadsägaren en god överblick över byggnadens energistatus och inomhusmiljö. Det går också att se hur det är möjligt att använda mindre energi utan att sänka kvalitén på inomhusmiljön. Genom att använda mindre energi kan byggnadsägaren spara pengar och göra en insats för miljön.

 

Statusbesiktning

En statusbesiktning påminner om en överlåtelsebesiktning. Besiktningen klargör hur ditt hus mår och hur du ska tänka och prioritera gällande renovering och underhåll. 

Det är lätt att man ”bara bor”. Man kanske glömmer bort, eller blundar för, eventuella problem och skjuter upp renoveringar på framtiden. En statusbesiktning av din fastighet ger dig en klarare bild av hur och när det börjar bli dags att se över saker och ting. Hur man ska tänka och hur man ska planera. Vid ett sådant uppdrag presenteras även tidsplaner för lämpliga åtgärder. Detta hjälper er att reducera risken för kostsamma och onödiga följdskador och renoveringar.