husbesiktningnerike.se

Överlåtelsebesiktning för köpare eller säljare

Vid en överlåtelsebesiktning för köpare eller säljare utförs en grundlig kontroll av huset alla synliga ytor. Fastigheten granskas ur ett byggnadstekniskt perspektiv och en okulär bedömning av fastighetens kondition och status presenteras i ett skriftligt utlåtande.

Utförs besiktning för säljare ligger utlåtandet som ett underlag inför försäljningen och man ska/bör då som köpare beställa en egen genomgång av utlåtandet för att på så sätt överta säljarens rättigheter och skyldigheter gentemot besiktningsföretaget och besiktningsförrättaren.

Varför ska ett hus besiktigas?
Att skaffa information om en byggnads tekniska skick är främst ett sätt för köparen att försäkra sig om att huset håller vad säljaren lovar. Samtidigt är det ett sätt att uppfylla en del av den lagstadgade undersökningsplikt som köparen har enligt jordabalken kapitel 4 § 19. Överlåtelsebesiktningen minskar därmed risken för en framtida tvist mellan köpare och säljare.

Besiktningsgenomgång

När besiktningsmannen har utfört en överlåtelsebesiktning för säljaren bör en besiktningsgenomgång även utföras av köparen på plats, alternativt på telefon. Protokoll med utlåtande ligger som underlag för en sådan genomgång.

Vid en besiktningsgenomgång på plats går man steg för steg igenom anmärkningar samt fel och brister som har presenterats i utlåtandet från besiktningen. Det är ett bra tillfälle att få svar på frågor och få förtydligande i vad som står skrivet. Efter genomgången sker ett övertagande av överlåtelsebesiktningen som sådan för köpare enligt SBR:s anvisningar med gällande ansvarsförsäkring.